Studieordning for Bacheloruddannelse i tysk sprog, litteratur og kultur (2010)
Indhold

1. Studieordningens rammebestemmelser

2. Uddannelsens struktur

3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver

4. Studieordningens regelbestemmelser

5. Ændringer til studieordningen


1. Studieordningens rammebestemmelser


Studieordningen for Bacheloruddannelse i tysk sprog, litteratur og kultur (2010) er udarbejdet af Studienævnet ved Institut for Sprog, Litteratur og Kultur og godkendt af Dekanen for Faculty of Arts den 10-06-2010

Studieordningen træder ikraft den 01-09-2010

Bacheloruddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur (Bachelor’s Degree Programme in Standard German Language, Literature and Culture) giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i tysk sprog, litteratur og kultur (Bachelor of Arts (BA) in German Language, Literature and Culture)

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for tysk

Se ændringer til studieordningen

Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder
Bachelorstudiet i tysk sprog, litteratur og kultur sætter fokus på tysk sprog og litteratur i forskellige perioder, tysk kultur, historie og samfundsforhold samt generelle humanistiske teorier og metoder. Bachelorstudiet er opdelt i en almen linje, der sigter mod ansættelse i gymnasieskolen, og en erhvervslinje, der giver særlige kvalifikationer med henblik på beskæftigelse inden for industri, handel og kulturformidling. Tysk sprog, litteratur og kultur kan også studeres som tilvalg (45 ECTS).
Akademiske kompetencer og kvalifikationer
Viden
• En grundlæggende viden om tysk sprog, tysk litteratur, tysk historie og tyske kultur- og samfundsforhold.
• En grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal evne til selv at kunne anvende forskellige videnskabelige metoder.

Færdigheder
• Kunne beskrive og analysere faglige problemstillinger samt formidle disse i en faglig sammenhæng.
• Kunne udtrykke sig frit og nuanceret på et korrekt og adækvat tysk, både skriftligt og mundtligt.
• Kunne reflektere over sproglige og kulturelle forskelle og ligheder mellem dansk og tysk.
• Kunne formidle informationer klart og situationsadækvat på dansk og tysk, både skriftligt og mundtligt.
• En færdighed i at formidle mellem dansk og tysk, sprogligt og kulturelt.
• En sikker og nuanceret kommunikationsfærdighed på tysk, mundtligt og skriftligt.

Kompetencer
• Kunne søge, organisere og vurdere relevante informationer, herunder skelne væsentligt fra mindre væsentligt.
• Kunne arbejde selvstændigt og indgå i et fagligt samarbejde med andre.
• Kunne strukturere sin tilegnelse af ny viden og arbejde metodisk og kritisk-analytisk.
Hjemmel
Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, VTU se Retsinformation
Adgangskrav og forudsætninger
Adgang til bacheloruddannelsen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen), VTU, se Retsinformation
Denne uddannelse giver adgang til:
Bacheloruddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur (almen linje) giver umiddelbart adgang til kandidatuddannelsen i Tysk, A-linje og B-linje, ved Aarhus Universitet. Det er yderligere muligt at kvalificere sig til optagelse på en række andre kandidatuddannelser gennem tilvalget på bacheloruddannelsens tredje år. Et tilvalg på 45 ECTS inden for et andet humanistisk gymnasiefag kvalificerer til optagelse på en kandidatuddannelse inden for tilvalgsfaget.
Overgangsregler

Studerende der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studierordning i henhold til nedenstående


2008-studieordningen                                       2010-studieordning


Historie                                                             Historie

Kultur og Samfund I                                           Kultur og Samfund I

Kultur og Samfund II                                         Kultur og Samfund II

Analytisk og retorisk behandling af tekster         Analytisk og retorisk behandling af tekster

Tekst og kultur I                                               Tekst og kultur I

Tekst og kultur II                                               Tekst og kultur II

Lingvistik og fonetik                                          Lingvistik og fonetik

Moderne sprogbeskrivelse                                 Moderne sprogbeskrivelse

Historisk og konstrativ sprogbeskrivelse             Historisk og konstrativ sprogbeskrivelse

Oversættelse og praktisk grammatik I                 Oversættelse og praktisk grammatik I

Oversættelse og praktisk grammatik II              Oversættelse og praktisk grammatik II

Skriftlig kommunikation I                                       Skriftlig kommunikation I

Skriftlig kommunikation II                                      Skriftlig kommunikation II

Mundtlig kommunikation                                       Mundtlig kommunikation

Studium Generale                                                  Studium Generale

Emne 1                                                                 Emne 1

Emne II                                                                 Emne II

Bachelorprojekt                                                    BachelorprojektIngen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer HUM-fag2. Uddannelsens struktur

Prøveoversigt -
Modul/årsprøve Prøvetitel/censur Fagtype/bedømmelse Sem./ECTS
Historie, kultur og samfund Historie Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
1. årsprøve - Intern prøve med intern censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Kultur og samfund I Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
- Intern prøve med intern censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Kultur og samfund II Konstituerende og obligatorisk 3. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 5 ECTS
Tekst og kultur Analytisk og retorisk behandling af tekster Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
1. årsprøve - Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Tekst og kultur I Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS
Tekst og kultur II Konstituerende og obligatorisk 3. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 5 ECTS
Sprogbeskrivelse Lingvistik og fonetik Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
1. årsprøve - Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Moderne sprogbeskrivelse Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
1. årsprøve - Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS
Historisk og kontrastiv sprogbeskrivelse Konstituerende og obligatorisk 3. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Skriftlig og mundtlig kommunikation Oversættelse og praktisk grammatik I Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
1. årsprøve - Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Oversættelse og praktisk grammatik II Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
- Intern prøve med intern censur Gradueret 10 ECTS
Skriftlig kommunikation I Konstituerende og obligatorisk 3. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Mundtlig kommunikation Konstituerende og obligatorisk 4. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 5 ECTS
Skriftlig kommunikation II Konstituerende og obligatorisk 4. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 5 ECTS
Studium Generale Studium Generale Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 10 ECTS
Valgfag Emne I Valgfag 4. sem.
- Intern prøve med intern censur Gradueret 10 ECTS
Emne II Valgfag 4. sem.
- Intern prøve med intern censur Gradueret 10 ECTS
Bachelorprojekt Bachelorprojekt Valgfag 5. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 15 ECTS
Tilvalg Tilvalg 5. sem.
- 15 ECTS
Tilvalg 6. sem.
- 30 ECTS
HUM-fag HUM-fag Valgfag 3. sem.
- Intern prøve med intern censur Gradueret 10 ECTSKassogram -
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Historie
5 ECTS

Analytisk og retorisk behandling af tekster
5 ECTS

Lingvistik og fonetik
5 ECTS

Oversættelse og praktisk grammatik I
5 ECTS

Studium Generale
10 ECTS


Kultur og samfund I
5 ECTS

Tekst og kultur I
5 ECTS

Moderne sprogbeskrivelse
10 ECTS


Oversættelse og praktisk grammatik II
10 ECTS


Kultur og samfund II
5 ECTS

Tekst og kultur II
5 ECTS

Historisk og kontrastiv sprogbeskrivelse
5 ECTS

Skriftlig kommunikation I
5 ECTS

HUM-fag
10 ECTS


Mundtlig kommunikation
5 ECTS

Skriftlig kommunikation II
5 ECTS

Emne I
10 ECTS


Emne II
10 ECTS


Bachelorprojekt
15 ECTSTilvalg
15 ECTSTilvalg
30 ECTSRegler og faglige progressionsbestemmelser -
Indstillingen til prøven i Kultur og samfund II kan tidligst finde sted samtidig med indstillingen til prøven i Kultur og samfund I. Indstilling til prøven i Tekst og kultur II kan tidligst finde sted samtidig med indstillingen til Tekst og kultur I.


3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver
Historie, kultur og samfund
Viden
• En grundlæggende viden om de tysksprogede landes historie med hovedvægten på nyere historie.
• En dyberegående viden om ét eller flere udvalgte emneområder inden for tysk historie.
• Viden om de tysksprogede landes kultur- og samfundsforhold i dag.
• Indsigt i kulturteori, kulturanalyse og udvalgte kultur- og samfundsdebatter.
• Indsigt i teori, videnskabelige metoder og praksis inden for tysk historie og de tysksprogede landes kultur- og samfundsforhold.

Færdigheder
• Færdighed i informationssøgning, herunder elektronisk informationssøgning.
• Færdighed i formidling af historiske, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger på tysk.
• Kunne reflektere over forskelle mellem danske og tyske kultur- og samfundsforhold og over tværfaglige sammenhænge.
• Kunne formidle og didaktisere emner vedrørende tyske kultur- og samfundsforhold med henblik på en given målgruppe samt fremlægge og diskutere relevante emner på et korrekt og adækvat tysk.
• Kunne strukturere og formidle viden om tysk historie og tyske kultur- og samfundsforhold.

Kompetencer
• Kunne opsøge, udvælge og vurdere relevant information om tyske historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold.
• Kunne samarbejde om belysning og formidling af historiske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger.
• Kunne arbejde med et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt stof på et reflekteret og nuanceret grundlag.
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Historie
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• dokumenterer overblik over de tysksprogede landes historie, med hovedvægt på nyere historie
• viser færdigheder i at formidle sin viden om et udvalgt emne inden for de tysksprogede landes historie
• kan opsøge og vurdere informationer om historiske forhold.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og holdundervisning. Denne former sig som fælles analyse og diskussioner af udvalgt historisk materiale samt oplæg fra deltagerne med følgende diskussioner, bl.a. af de formidlingsmæssige aspekter.
Undervisningssprog:
Tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en grundlæggende viden om de tysksprogede landes historie med hovedvægten på den nyere historie samt opnår færdighed i at søge, vurdere og formidle informationer og viden inden for fagområdet. Færdighederne opnås gennem arbejdet med en samlet fremstilling af den tyske historie kombineret med fordybelse i særlige fokusområder.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Kombineret skriftlig og mundtlig Selvvalgt emne 20 minutter
Ingen Fremlæggelse
Bemærkning
Den studerende skal i semestrets løb udarbejde en synopsis på
højst tre sider om et selvvalgt emne inden for de tysksprogede
landes historie.
Med udgangspunkt i den udarbejdede opgave prøves den
studerende ved en mundtlig prøve. Opgaven fremlægges og
diskuteres med udblik til den historiske kontekst. Den
mundtlige prøve har form som et oplæg med efterfølgende
diskussion.


2. Kultur og samfund I
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• demonstrerer et grundlæggende kendskab til de tysksprogede landes kultur og samfund
• viser evne til at opsøge, vurdere og formidle viden om fagområdet.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning. Denne former sig som fælles diskussioner af udvalgt teoretisk materiale, fælles analyser af udvalgt materiale, som belyser de valgte problematikker, samt oplæg fra de studerende.
Undervisningssprog:
Tysk
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår et grundlæggende kendskab til de moderne tysksprogede landes kultur og samfund og sættes i stand til at søge, vurdere og formidle informationer og viden inden for fagområdet samt perspektivere denne viden i forhold til kultur- og samfundsteorier. Færdighederne opnås gennem en indføring i kulturteori, arbejde med forskellige samlede fremstillinger, håndbøger, materiale fra internet, kulturinstitutioner o. lign. Disciplinen omhandler dels de overordnede politisk-samfundsmæssige forhold, dels udvalgte fokusområder, hvor den studerende trænes i at opsøge, bearbejde og fremlægge viden. I forbindelse hermed lægges der vægt på opøvelsen af den mundtlige udtryksfærdighed på tysk.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Forudsætningen for at aflægge prøven som
undervisningsdeltagelse, er aktiv, regelmæssig og
tilfredsstillende deltagelse. Ved ’aktiv’ forstås, at den
studerende deltager i de med undervisningen forbundne
aktiviteter, herunder holder oplæg og samler en portfolio, der
afleveres ved undervisningsforløbets afslutning.
Ved ’regelmæssig’ forstås deltagelse i mindst 75 % af de udbudte
undervisningstimer jævnt fordelt over semestret.
Ved ’tilfredsstillende’ forstås, at den studerende har opnået
det for beståelse af eksamen nødvendige niveau.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 20 minutter 20 minutter Alle sædvanlige Fremlæggelse
Bemærkning
Den studerende skal med udgangspunkt i en forelagt tysk tekst
redegøre for ét eller flere spørgsmål vedrørende kultur- og
samfundsforhold i de tysksprogede lande.


3. Kultur og samfund II
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• dokumenterer viden om kulturteori og kulturanalyse
• viser evne til at formidle kulturteori og kulturanalyse
• demonstrerer færdigheder i at udvælge et kulturanalytisk emne, udarbejde en problemformulering og en synopsis samt udvælge teori, metode og materiale til at løse den selvformulerede opgave.
Undervisningsform:
Undervisningen har form af holdundervisning, kombineret med selvstændigt, individuelt projektarbejde, hvor underviseren fungerer som vejleder. På holdundervisningen oparbejdes kulturteoretisk viden og evnen til at analysere samspillet mellem kulturer, især mødet mellem tysk og dansk kultur.
Undervisningssprog:
Tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår evne til på baggrund af kulturteoretisk viden at analysere og på et adækvat tysk fremstille og formidle viden om kulturelle forhold, centrale samfundsdebatter o. lign. i de tysksprogede lande i samspil med andre lande, herunder især Danmark. Færdigheden opnås dels ved, at holdet i undervisningen beskæftiger sig med udvalgte kulturelle og interkulturelle problemstillinger og deres kulturteoretiske aspekter, dels ved at de studerende i grupper definerer og bearbejder kulturelle problemstillinger, som fremlægges og diskuteres i undervisningen. I forbindelse med denne fremlæggelse trænes den mundtlige udtryksfærdighed med henblik på opnåelse af morfologisk og semantisk korrekthed, evne til at udtrykke sig varieret og situationsadækvat og indsigt i talehandlingers kommunikative aspekter.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Kombineret skriftlig og mundtlig Selvvalgt emne 30 minutter

Fremlæggelse
Bemærkning
På baggrund af en skriftlig synopsis skal den studerende
fremlægge og indgå i en dialog om et selvvalgt emne inden for
de tysksprogede landes kultur- og samfundsforhold med udblik til
andre relevante kultur- og samfundsforhold. Den skriftlige
synopsis må maksimalt have et omfang af 1 normalside og skal
afleveres senest en uge, før den mundtlige prøve finder sted.


Tekst og kultur
Viden
• Viden om teksters kommunikative placering, dvs. teksters modtager- og afsenderafhængighed samt deres tidsmæssige, genremæssige og mediemæssige placering.
• Overblik over tyngdepunkter og hovedlinjer i tysk litteraturhistorie med vægt på det 20. århundrede, herunder især perioden efter 1945.
• Forståelse af teksthistorisk udvikling samt indsigt i litteraturens samspil med den kulturhistoriske kontekst.

Færdigheder
• Færdighed i selvstændig anvendelse og formidling af viden om teksters sproglige og kommunikative struktur.
• Færdighed i at erkende og beskrive tekster som sproglige handlinger, herunder deres opbygningsprincipper, argumentationsformer og virkemidler.
• Kunne forholde sig retorisk bevidst til tekster og deres udformning samt anvende og formidle indsigt i teksters retoriske strukturer.
• Kunne analysere og beskrive tekster og reflektere over disses historiske og kulturelle sammenhæng.
• Kunne strukturere, formidle og didaktisere emner vedrørende tysk litteratur- og kulturhistorie.

Kompetencer
• Kunne omgås historiske værdinormer ud fra disses egne forudsætninger.
• Kunne arbejde tværfagligt med litterære og kulturelle problemstillinger.
• Kunne opsøge, udvælge og vurdere relevant information om tysk litteratur- og kulturhistorie.
• Kunne arbejde med et litteratur- og kulturhistorisk stof på et reflekteret og nuanceret grundlag.
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Analytisk og retorisk behandling af tekster
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• dokumenterer grundlæggende kendskab til begreber og teknikker til analyse af tekster
• dokumenterer grundlæggende kendskab til begreber og teknikker til produktion af tekster
• kan anvende disse begreber og teknikker i praksis.
Undervisningsform:
Undervisningen har karakter af øvelser, der gennem analyse af udvalgte tekster bibringer den studerende færdighed i praktisk anvendelse af begreber og teknikker. Under anvendelse af de samme begreber og teknikker præsenterer den studerende resultaterne af sit arbejde i form af mundtlig og skriftlig fremstilling.
Undervisningssprog:
Tysk eller dansk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende på baggrund af elementær tekstteori opnår færdighed i at analysere eksisterende tekster og selv at producere tekster.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Prøven aflægges ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse. Ved ’aktiv’ forstås, at den studerende deltager i de
med undervisningen forbundne aktiviteter, herunder holder oplæg
og samler en portfolio, der afleveres ved undervisningsforløbets
afslutning. Ved ’regelmæssig’ forstås deltagelse i mindst 75 %
af de udbudte undervisningstimer. Ved ’tilfredsstillende’
forstås, at den studerende har opnået det for beståelse af
eksamen nødvendige niveau.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 20 minutter 20 minutter Alle sædvanlige Fremlæggelse
Bemærkning
En mundtlig prøve med en præsentation og efterfølgende
diskussion af en selvvalgt tekst. Eksamenssproget er tysk eller
dansk efter den studerendes valg.


2. Tekst og kultur I
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• dokumenterer grundlæggende viden om tyske litteraturhistoriske perioder og deres centrale tekster.
Undervisningsform:
Undervisningen veksler mellem forelæsning og øvelser. Gennem diskussion trænes den studerende i beskrivelse af litteraturhistorisk udvikling og af tekster i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng.
Undervisningssprog:
Tysk eller dansk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er at give den studerende et overblik over tyngdepunkter i tysk litteraturhistorie i samspil med den kulturhistoriske kontekst i tidsrummet ca. 1750 til 1945 og at sætte den studerende i stand til at beskrive tekster i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 3 dag(-e)

Indlevering
Bemærkning
Den studerende skal under tolkende inddragelse af udleveret
tekstmateriale redegøre for en litteraturhistorisk periode
eller strømning mellem 1750 og 1945. Omfanget af besvarelsen er
på 6- 8 sider. Eksamenssproget er dansk eller tysk efter den
studerendes valg.


3. Tekst og kultur II
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• dokumenterer grundlæggende viden om afsnit i den tyske litteraturhistorie efter 1945
• dokumenterer kendskab til centrale tekster
• dokumenterer evne til at administrere faglig viden i formidlingsøjemed.
Undervisningsform:
Undervisningen veksler mellem forelæsning og øvelser. Gennem diskussion trænes den studerende i beskrivelse af litteraturhistorisk udvikling og af tekster i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng.
Undervisningssprog:
Tysk
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er at give den studerende et overblik over tyngdepunkter i tysk litteraturhistorie i samspil med den kulturhistoriske kontekst i tidsrummet 1945 til i dag, at opøve en omgang med faglig viden med særligt henblik på formidling og at beskrive tekster i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 30 minutter 30 minutter Alle sædvanlige Fremlæggelse
Bemærkning
Den studerende prøves mundtligt i en periode eller et værk
efter eksaminators valg.


Sprogbeskrivelse
Viden
• Grundlæggende viden om de centrale begreber inden for morfologi, syntaks, herunder ordklasser, syntagmetyper og ledfunktioner.
• Grundlæggende viden om det tyske sprogs morfologiske og syntaktiske struktur.
• Dyberegående viden om udvalgte centrale emner inden for moderne tysk grammatik baseret på praktiske og videnskabelige fremstillinger.
• Viden om det tyske sprogs historiske udvikling, herunder dyberegående kendskab til ét af de ældre tyske sprogtrin.
• Indsigt i kontrastive forhold mellem tysk og dansk på forskellige sprogtrin, herunder moderne tysk og dansk.

Færdigheder
• Færdighed i indsamling af sprogligt eksempelmateriale, eventuelt fra elektroniske tekstkorpora, og på grundlag heraf sammenhængende og argumenterende redegørelse for sproglige fænomener i moderne tyske tekster.
• Kunne udtale moderne tysk korrekt og vejlede andre heri.
• Kendskab til det tyske lydsystem og færdighed i fonetisk transskription.
• Kunne sammenligne og diskutere forskellige praktiske og videnskabelige fremstillinger af det moderne tyske sprogsystem.
• Kunne redegøre for og reflektere over forholdet mellem ortografi og udtale.
• Kunne analysere, beskrive og reflektere over den sproglige udformning af moderne tyske tekster med benyttelse af et adækvat begrebsapparat samt give en sammenhængende og argumenterende redegørelse for centrale sproglige fænomener i moderne tyske tekster.
• Færdighed i at formidle sprogvidenskabelige problemstillinger og aspekter ved anvendelsen af de relevante fagudtryk og begreber.

Kompetencer
• Kunne arbejde tværsprogligt, herunder foretage kontrastive analyser samt redegøre for sproglige sammenhænge mellem tysk og dansk.
• Kunne samarbejde om belysning af større sprogvidenskabelige problemstillinger.
• Kunne arbejde på egen hånd med et eksempelmateriale og relevant sekundærlitteratur på et reflekteret grundlag.
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Lingvistik og fonetik
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• forstår og formår at anvende lingvistiske grundbegreber
• er i stand til at underkaste forelagt tysk tekstmateriale en dependensgrammatisk analyse og anskueliggøre denne i form af et strukturtræ
• viser færdighed i fonetisk transskription af forelagt tysk tekstmateriale
• er i stand til at redegøre for de enkelte tyske lyds artikulation samt forholdet mellem udtale og skrift.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning med en kombination af gennemgang af disciplinens områder og den studerendes selvstændige arbejde med praktiske opgaver i relation hertil.
Undervisningssprog:
Dansk eller tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at give en sproglig analyse af moderne tyske tekster under anvendelse af grundlæggende begreber inden for morfologi og syntaks, og at den studerende opnår færdighed i at anvende forskellige analysemodeller. Formålet med disciplinen er endvidere, at den studerende opnår færdighed i teoretisk og praktisk at redegøre for udtalen af moderne tysk.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 3 time(-r)
Ingen Indlevering
Tilsyn: ja PC: -
Bemærkning
Der prøves på basis af et forelagt tekstmateriale i ét eller
flere områder inden for pensum.


2. Moderne sprogbeskrivelse
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• dokumenterer deskriptivt kendskab til centrale dele af moderne tysk grammatik
• er i stand til at anvende sin teoretiske viden på forelagt tysk tekstmateriale
• systematiserer sine iagttagelser
• kan reflektere over styrker og svagheder i den eller de benyttede fremstillinger
• behersker den relevante fagterminologi.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning. I undervisningen oparbejdes relevant lingvistisk viden og evnen til at analysere forelagt sprogligt materiale. Der indgår behandling af autentisk eksempelmateriale, eventuelt med benyttelse af elektronisk tilgængelige tekstkorpora.
Undervisningssprog:
Dansk eller tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at give en præcis beskrivelse af centrale emner inden for moderne tysk grammatik. Dette opnår den studerende ved aktiv deltagelse i undervisningen, der vil være en kombination af gennemgang af ét eller flere emner på grundlag af praktiske og videnskabelige fremstillinger og den studerendes selvstændige arbejde med praktiske opgaver i relation hertil.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Mundtlig Valg indenfor udbudte emner 30 minutter 30 minutter Udvalgte Fremlæggelse
Bemærkning
Der prøves på basis af et forelagt tekstmateriale i ét eller
flere områder inden for pensum.
Hjælpemidler: En tysk-dansk ordbog og en grammatisk håndbog.


3. Historisk og kontrastiv sprogbeskrivelse
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• har overblik over det tyske og det danske sprog i deres historiske udvikling
• kan læse tekster inden for ældre tyske sprogtrin
• dokumenterer kendskab til centrale forhold inden for tysk og dansk på forskellige sprogtrin
• kan reflektere over parallelle udviklinger og fænomener i tysk og dansk
• er i stand til at anvende sin teoretiske viden på et forelagt tekstmateriale.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning med en kombination af gennemgang af disciplinens områder og den studerendes selvstændige arbejde med praktiske opgaver i relation hertil.
Undervisningssprog:
Dansk eller tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en helhedsforståelse af det tyske sprogs historiske udvikling og i tilknytning hertil mere indgående beskæftiger sig med tekster på ét eller flere ældre tyske sprogtrin. Formålet med disciplinen er endvidere, at den studerende opnår færdighed i at beskrive væsentlige kontrastive forhold mellem tysk og dansk på forskellige sprogtrin.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 4 time(-r)
Udvalgte Indlevering
Tilsyn: ja PC: -
Bemærkning
Der prøves på basis af et forelagt tekstmateriale i ét eller
flere områder inden for pensum.
Hjælpemidler: En sproghistorisk ordbog.


Skriftlig og mundtlig kommunikation
Viden
• Grundlæggende viden om praktisk-grammatiske problemer med henblik på praktisk sprogbeherskelse.
• Viden om dansk-tyske kontrastive sproglige ligheder og forskelle.
• Kendskab til forskellige teksttyper og disses kommunikative særtræk.

Færdigheder
• Færdighed i kritisk benyttelse af relevante hjælpemidler, herunder elektroniske ordbøger og tekstkorpora.
• Kunne oversætte almensproglige tekster fra dansk til et grammatisk korrekt og semantisk adækvat tysk.
• Kunne oversætte skønlitterære og ikke-skønlitterære prosatekster fra tysk til et korrekt, genuint og stilistisk adækvat dansk.
• En sikker færdighed i fri skriftlig fremstilling på tysk.
• Kunne tage kvalificeret stilling til tysksprogede problemstillinger i varierende sociokulturelle kontekster.
• Kunne udtrykke sig frit og nuanceret på et korrekt og adækvat tysk om faglige og almene emner, skriftligt og mundtligt.

Kompetencer
• Kunne gennemskue og beskrive syntaktiske og semantiske forhold og forklare sproglige forskelle mellem dansk og tysk.
• Kunne vurdere og beherske forskelligheder mellem danske og tyske teksttyper.
• Kunne optimere tekster i fremmedkulturel kontekst.
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Oversættelse og praktisk grammatik I
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• kan gengive et dansk oversættelsesforlæg på et i hovedsagen korrekt tysk.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning med inddragelse af anvendelsen af relevante hjælpemidler, herunder elektroniske ordbøger og tekstkorpora.
Undervisningssprog:
Dansk og tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende gennem arbejdet med oversættelse af danske tekster til tysk opnår en i hovedsagen korrekt beherskelse af skriftligt tysk samt et udvidet ordforråd. Gennem arbejdet med oversættelse af varierede tyske tekster til dansk skal den studerende opnå en sikker receptiv beherskelse af skrevet tysk samt evnen til at gengive sådanne tekster præcist på dansk. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktisk-grammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive forskelle mellem dansk og tysk.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Prøven aflægges som aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse. Ved ’aktiv’ forstås, at den studerende deltager i
de med undervisningen forbundne aktiviteter, herunder samler en
portfolio af opgavebesvarelser, der afleveres ved
undervisningsforløbets afslutning. Ved ’regelmæssig’ forstås
deltagelse i mindst 75 % af de udbudte undervisningstimer og
aflevering af mindst 75 % af de stillede skriftlige opgaver
jævnt fordelt over semestret. Ved ’tilfredsstillende’ forstås,
at den studerende har opnået det for beståelse af eksamen
nødvendige niveau.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 30 minutter 30 minutter Udvalgte Fremlæggelse
Bemærkning
Uden aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse er
prøveformen en mundtlig prøve. Der kræves oversættelse til tysk
af forelagte danske sætninger samt grammatiske og/eller
kommunikative begrundelser herfor. Hjælpemidler: tysk-tysk
ordbog.


2. Oversættelse og praktisk grammatik II
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• kan gengive et dansk oversættelsesforlæg præcist på et morfologisk, syntaktisk og semantisk korrekt tysk
• kan gengive et tysk oversættelsesforlæg præcist på et korrekt og mundret dansk.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning med inddragelse af anvendelsen af relevante hjælpemidler, herunder elektroniske ordbøger og tekstkorpora.
Undervisningssprog:
Tysk og dansk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende gennem arbejdet med oversættelse af danske tekster til tysk opnår en morfologisk og syntaktisk korrekt beherskelse af skriftligt tysk samt et sikkert og præcist ordforråd. Gennem arbejdet med oversættelse af varierede tyske tekster til dansk skal den studerende opnå en sikker receptiv beherskelse af skrevet tysk samt evnen til at gengive sådanne tekster præcist og adækvat på dansk under hensyntagen til en given målgruppe. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktisk-grammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive forskelle mellem dansk og tysk.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 5 time(-r)
Udvalgte Indlevering
Tilsyn: ja PC: -
Bemærkning
Der kræves en oversættelse af en normalsproglig original eller
let bearbejdet dansk tekst på ca. 250 ord til tysk samt en
oversættelse af en ubearbejdet tysk prosatekst på ca. 350 ord
til dansk. Hjælpemidler: En tysk-tysk ordbog.


3. Skriftlig kommunikation I
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• skriftligt kan udtrykke sig frit og nuanceret på et flydende og korrekt tysk.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning.
Undervisningssprog:
Tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i skriftligt at udtrykke sig frit på et flydende og i hovedsagen korrekt tysk. Færdigheden opnås gennem skriftlig produktion af varierede teksttyper. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktisk-grammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive forskelle mellem dansk og tysk.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Prøven afllægges som aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
undervisningsdeltagelse. Ved ’aktiv’ forstås, at den studerende
deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter, herunder
samler en portfolio af opgavebesvarelser, der afleveres ved
undervisningsforløbets afslutning. Ved ’regelmæssig’ forstås
deltagelse i mindst 75 % af de udbudte undervisningstimer og
aflevering af mindst 75 % af de stillede skriftlige opgaver
jævnt fordelt over semestret. Ved ’tilfredsstillende’ forstås,
at den studerende har opnået det for beståelse af eksamen
nødvendige niveau.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Kombineret skriftlig og mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 24 time(-r)
30 minutter


Fremlæggelse
Bemærkning
Uden aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse er
prøveformen en kombination af skriftlig hjemmeopgave og mundtlig
prøve. Til den skriftlige hjemmeopgave udleveres et dansksproget
ikke-skønlitterært tekstforlæg på ca. 1500 ord. På baggrund
heraf kræves på tysk: (1) et resumé på ca. 500 ord; (2) en
kommentar på ca. 1000 ord til den danske tekst. Kommentardelen
udformes i teksttype efter eget valg. Til den mundtlige prøve
forsvarer den studerende hjemmeopgaven og redegør for sin
teoretisk-sproglige overvejelser i forbindelse med valg af
teksttype til kommentardelen. Der gives 24 timer til
hjemmeopgaven og 30 minutter til den mundtlige del af prøven.


4. Mundtlig kommunikation
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• kan udtrykke sig frit og nuanceret og indgå i en dialog om aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger på et korrekt, adækvat og flydende tysk.
Undervisningsform:
Der knytter sig ikke specifik undervisning til denne disciplin.
Undervisningssprog:
Tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i mundtligt at udtrykke sig frit og nuanceret på et flydende, korrekt og adækvat tysk. Den mundtlige kommunikationsfærdighed opøves i forbindelse med den undervisning, der foregår på tysk, i særdeleshed i forbindelse med undervisningen i disciplinerne Kultur og samfund I og II, hvor der specifikt fokuseres på den mundtlige udtryksfærdighed.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 20 minutter 20 minutter Ingen Fremlæggelse
Bemærkning
Prøven har form af et kort referat efterfulgt af en samtale på
baggrund af en forelagt ikke-skønlitterær tysk tekst på ca. 500
ord.


5. Skriftlig kommunikation II
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• skriftligt kan udtrykke sig frit og nuanceret på et flydende, korrekt og adækvat tysk.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning.
Undervisningssprog:
Tysk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i skriftligt at udtrykke sig frit og nuanceret på et flydende, korrekt og adækvat tysk. Færdigheden opnås gennem skriftlig produktion af varierede teksttyper under hensyntagen til potentielle målgrupper. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktisk-grammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive forskelle mellem dansk og tysk.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 4 time(-r)
Udvalgte Indlevering
Tilsyn: ja PC: -
Bemærkning
Der kræves et resumé på tysk af et dansk tekstforlæg på ca. 1000
ord samt en fri fremstilling på tysk med udgangspunkt i tekstens
problematik. Hjælpemidler: En tysk-tysk og en dansk-tysk ordbog.


Studium Generale
Viden
• Kendskab til humanistiske teoridannelser, traditioner og arbejdsmetoder med relevans for fagenes centrale discipliner inden for sprog, litteratur, kultur og historie.
• Kendskab til diskussionen om humanistisk videnskabelighed samt forholdet mellem humanvidenskab og naturvidenskab.

Færdigheder
• Kunne forholde sig historisk og metodisk til teoretiske tekster og perspektivere disse i forhold til de humanvidenskabelige problemstillinger, som præger den faglige tilgang til studiet af sproglige, litterære, kulturelle og historiske emner.
• Kunne tilrettelægge og udfærdige mundtlige og skriftlige præsentationer af videnskabsteoretiske problemstillinger på akademisk niveau.

Kompetencer
• Kunne redegøre for, reflektere over og diskutere grundlæggende træk i centrale humanvidenskabelige problemstillinger.
• Kunne diskutere nutidens begreber om videnskab i relation til disses historisk-teoretiske positioner.
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Studium Generale
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende:
• kan redegøre for centrale forskelle i divergerende humanvidenskabelige traditioner med hensyn til videns- og videnskabsopfattelse.
• kan modstille forskellige positioner og eksemplificere disses anvendelse inden for fagets discipliner.
• kan udarbejde skriftlige opgaver under overholdelse af de almindelige regler for akademisk opgaveskrivning.
Undervisningsform:
Undervisningen er delt i et fællesfagligt og et enkeltfagligt forløb. Det fællesfaglige forløb finder sted som øvelser, hvor grundlæggende videnskabsteoretiske perioder og strømninger fremlægges og diskuteres. Det enkeltfaglige forløb foregår som forelæsninger og øvelser.
Undervisningssprog:
Dansk
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er at give den studerende et elementært kendskab til de væsentlige teorier og metoder, der har præget fagets centrale discipliner, samt til disses historisk-epistemologiske baggrund.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Prøven forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
tilstedeværelse i min. 75% af undervisningen. I forbindelse med
undervisningen i den fællesfaglige del behandler den studerende
et spørgsmål inden for området. Spørgsmålet præsenteres og
diskuteres mundtligt. I den enkeltfaglige del udarbejder den
studerende en skriftlig opgave på dansk på 5 sider, der omfatter
væsentlige problemstillinger af relevans for faget. Både den
fællesfaglige og den enkeltfaglige del indgår i bedømmelsen af
den samlede prøve.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Kombineret skriftlig og mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 30 minutter
3 dag(-e)


Fremlæggelse
Bemærkning
Ved evt. omprøve får den studerende udleveret et spørgsmål inden
for det fællesfaglige område. Spørgsmålet behandles ved en
mundtlig prøve med inddragelse af relevante og centrale
problemstillinger. Efterfølgende udarbejdes en bunden skriftlig
opgave på 5 sider, der behandler et spørgsmål inden for det
enkeltfaglige område.
Varighed: for den mundtlige del 30 minutter inkl. censur, for
den skriftlige del 3 dage.


Valgfag
Viden
• Grundigt kendskab til afgrænsede faglige emneområder.
• Kendskab til og forståelse af relevant sekundærlitteratur.
• Indsigt i relevante teoridannelser.

Færdigheder
• Kunne arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med en faglig problemstilling.
• Kunne opsøge relevant faglitteratur.
• Kunne vurdere videnskabelig litteratur, herunder skelne væsentligt fra mindre væsentligt.
• Færdighed i at formidle faglige problemstillinger mundtligt og skriftligt.

Kompetencer
• Kunne formidle en faglig problemstilling mundtligt og skriftligt på en struktureret og kohærent måde.
• Kunne arbejde selvstændigt og indgå i et fagligt samarbejde med andre inden for den overordnede tematik.
• Kunne strukturere iagttagelserne fra beskæftigelsen med den overordnede tematik med henblik på den individuelle præstation.
• Fortrolighed med kriterier for emneafgrænsning.
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Emne I
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• afgrænser det udvalgte emne;
• benytter og vurderer relevant sekundærlitteratur;
• fremstiller og formidler det udvalgte emne grundigt, systematisk og sammenhængende;
• anvender relevante metoder og fagudtryk.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning med diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter.
Undervisningssprog:
Tysk eller dansk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en dyberegående indsigt i et afgrænset fagligt emne samt opøver evnen til at arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Fri skriftlig hjemmeopgave, individuelt eller i gruppe. Den
skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af maksimalt 10
sider pr. deltager. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne
gøres til genstand for individuel bedømmelse. Emne I og Emne II
skal fordeles på to af de tre stofområder sprog, litteratur og
kultur- og samfundsforhold.


2. Emne II
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende:
• benytter og vurderer relevant sekundærlitteratur
• anvender relevante metoder og fagudtryk
• er i stand til at udlede hovedtrækkene af det studerede emne og fremstille disse mundtligt.
Undervisningsform:
Undervisningen gennemføres som holdundervisning.
Undervisningssprog:
Tysk eller dansk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en dyberegående indsigt i et afgrænset fagligt emne samt opøver evnen til at arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger. Dette opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Mundtlig Udleveret/stillet spørgsmål 30 minutter 30 minutter Alle sædvanlige Fremlæggelse
Bemærkning
Prøven har form som et mundtligt oplæg med efterfølgende
diskussion af ét eller flere af eksaminator stillede spørgsmål
inden for det valgte emne. Emne I og Emne II skal være fordelt
på to forskellige af de tre stofområder sprog, litteratur og
kultur- og samfundsforhold.


Bachelorprojekt
Viden
• Grundigt kendskab til et afgrænset fagligt emneområde.
• Kendskab til og forståelse af relevant sekundærlitteratur.
• Indsigt i relevante teoridannelser.

Færdigheder
• Kunne opsøge relevant faglitteratur.
• Kunne formidle en faglig problemstilling skriftligt og mundtligt på en struktureret og kohærent måde.
• Kunne vurdere videnskabelig litteratur, herunder skelne væsentligt fra mindre væsentligt.
• Kunne formidle en faglig problemstilling skriftligt og mundtligt på en struktureret og kohærent måde.

Kompetencer
• Kunne formulere en klar og relevant problemstilling på baggrund af selvstændig beskæftigelse med et udvalgt komplekst stofområde.
• Kunne arbejde selvstændigt eller i gruppe med en faglig problemstilling på en kritisk, metodisk og dybtgående måde.
• Kunne afgrænse en opgave i relation til de stillede krav.
• Fortrolighed med kriterier for emneafgrænsning.
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Bachelorprojekt
Formål:
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende
• dokumenterer færdighed i at beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng
• kan foretage analyser ved brug af videnskabelig metode
• kan demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for fagområdet
• kan reflektere over den anvendte teoris videnskabsteoretiske eller videnskabshistoriske egenart.
Undervisningsform:
Der afholdes introducerende holdundervisning. Derefter gives individuel vejledning.
Undervisningssprog:
Tysk eller dansk.
Kursusbeskrivelse:
Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en grundlæggende evne til selvstændigt eller i samarbejde med andre at samle og vurdere viden, formulere problemstillinger og finde og diskutere metoder til en løsning heraf. Færdigheden opnås ved, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med vejlederen udvælger og formulerer en faglig problemstilling; i løbet af denne proces trænes den studerende i at opsøge og vurdere relevansen af faglitteratur, teoridannelser og materiale til løsning af problemformuleringen. Gennem udarbejdelse af en større skriftlig opgave trænes den studerende endvidere i at formidle en kompliceret problemstilling på en klar og struktureret måde.
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Den studerende skal studere et udvalgt emneområde med henblik på
en skriftlig behandling heraf.
Emneområdet kan være sprogligt, litterært eller
historisk/samfundsfagligt.
Opgaven skal have et omfang af maksimalt 15 normalsider, der
skrives på dansk eller tysk efter eget valg. Opgaven skal
desuden indeholde et resumé på maksimalt 1 normalside. Hvis
opgaven skrives på tysk affattes resumeet på dansk og omvendt.
Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 studerende,dog
således at den enkelte studerendes bidrag, med undtagelse af
indledning og konklusion, kan gøres til genstand for individuel
bedømmelse.


HUM-fag
Modulet består af følgende prøve(r):
1. HUM-fag
Formål:
Undervisningsform:
Undervisningssprog:
PRØVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
- - -


-
Bemærkning
HUM-fag er et tværhumanistisk valgfagsudbud rettet
mod alle humanistiske bachelorstuderende på tværs af deres
centrale fag. Et givent semesters udbud af HUM-fag indstilles af
de respektive studienævn til Dekanens godkendelse, og publiceres
efterfølgende i Aarhus Universitets kursuskatalog 1 år forud for
kurset afvikling. De nærmere bestemmelser for de enkelte udbuds
form, indhold og eksamensbestemmelser fremgår af den enkelte
kursusbeskrivelse i kataloget.

De nærmere retningslinjer for ansøgning, prioritering og
optagelse på HUM-fag er beskrevet på Det Humanistiske Fakultets
hjemmeside( http://humaniora.au.dk/uddannelse/undervis/humfag/ ).
4. Studieordningens regelbestemmelser
Regler om 1. Årsprøve
Der skal deltages i 1. årsprøverne inden udgangen af første år og prøverne skal bestås inden udgangen af andet år jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 857 af 6. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, §§ 15-17 se Retsinformation
Hvis førsteårsprøven ikke er bestået inden udgangen af første studieår, kan den studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende inden udgangen af september.
Merit og fleksibilitet
Studienævnet har mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 857 af 6. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, § 30 se Retsinformation og uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, VTU, § 28 se Retsinformation
Til- og afmelding af prøver
Tilmelding til prøve sker via Studerendes selvbetjening se: http://www.au.dk/da/studerende
For tilmeldings- og afmeldingsregler samt procedurer se Universitetets regler om eksamen http://www.au.dk/da/56-02.htm

Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb som har tilknyttet en eller flere prøver, vil tilmeldingen til undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. Eksamensbekendtgørelsens § 14 stk. 1. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af egne tilmeldinger sker via Studerendes selvbetjening senest umiddelbart før afmeldingsfristens udløb.
Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, bedømmes den studerendes:
- stave- og formuleringsevne. Stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.
- evne til at formidle en faglig problemstilling
- evne til at disponere en akademisk opgave samt opfylde formelle akademiske krav.

Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver, uanset hvilket sprog prøven afholdes på, bedømmes den studerendes evne til at:
- Præsentere et fagligt stof og strukturere en mundtlig præsentation. Den mundtlige fremstillingsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse
- Indgå i en kvalificeret faglig dialog.
Regler for større skriftlige afleveringer:
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.
En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.
Mulighed for brug af PC ved prøver
Tilbydes brug af pc sker det efter Universitetets regler om brug af pc ved prøver se http://www.au.dk/da/56-05.htm
Projektorienterede forløb:
Mulighed for projektorienterede forløb fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.
Dispensationer
En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation.
Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium).
En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.
Anke og klage
Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen.

Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 857 af 6. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, kapitel 7 se Retsinformation
Om prøver
For prøver der ikke indgår i førsteårsprøven gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin.

Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det nødvendige, men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen.

De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.

Love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet kan findes i Universitetets elektroniske regelsamling på http://www.au.dk/da/regler

5. Ændringer til Studieordningen
Dato: Bemærkning: Ikrafttrædelse
06-09-2011 Korrektur vedr. førsteårsprøven 01-09-2011
26-01-2011 Studieordningens regelafsnit er blevet opdateret med nyeste bekendtgørelser. 01-09-2010